Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN, versie 1.1 oktober 2012, voor levering van diensten door de Zeeman Reclamegroep.
Wanneer u een abonnement neemt op een of meerdere diensten van de Zeeman Reclamegroep .nl, dan gaat u akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Definities

deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
de Zeeman Reclamegroep: de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de Zeeman Reclamegroep en een opdrachtgever waarop de Zeeman Reclamegroep deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Zeeman Reclamegroep , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Prijzen

 1. De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Levertijden zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 3. de Zeeman Reclamegroep is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen.
 4. Prijswijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website.
 5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. de Zeeman Reclamegroep zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment gangbare stand der techniek.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Zeeman Reclamegroep het recht bepaalde werkzaamheden te laten 0verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Zeeman Reclamegroep aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, juist zijn.
 4. de Zeeman Reclamegroep is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Zeeman Reclamegroep is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Opdrachtgever vrijwaart de Zeeman Reclamegroep voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 6. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de Zeeman Reclamegroep deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de Zeeman Reclamegroep gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan de Zeeman Reclamegroep ter beschikking heeft gesteld.
 4. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn gesteld, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de Zeeman Reclamegroep derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 5. de Zeeman Reclamegroep is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. de Zeeman Reclamegroep is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. de Zeeman Reclamegroep zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Zeeman Reclamegroep de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal de Zeeman Reclamegroep daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
  overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. afwijking van lid 3 zal de Zeeman Reclamegroep geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
 6. Een abonnement op een dienst van de Zeeman Reclamegroep kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd naar een duurder abonnementstype. Een al betaald abonnementstarief wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe abonnement. Wijzigingen naar lager geprijsde abonnementen kunnen alleen worden gedaan aan het einde van een abonnementsperiode en alleen indien de Klant de Zeeman Reclamegroep hiervan minimaal dertig (30) dagen voor het verstrijken van de huidige abonnementsperiode op de hoogte heeft gebracht

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Zeeman Reclamegroep gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Zeeman Reclamegroep zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Zeeman Reclamegroep niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt de Zeeman Reclamegroep zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door de Zeeman Reclamegroep verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Zeeman Reclamegroep worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – behoort toe aan de Zeeman Reclamegroep. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de Zeeman Reclamegroep daartoe bevoegd. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Zeeman Reclamegroep veranderingen in de definitieve ontwerpen aan te brengen of te laten aanbrengen. Daarnaast is de Zeeman Reclamegroep , tenzij het werk er zich niet voor leent, te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
 4. de Zeeman Reclamegroep heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met de Zeeman Reclamegroep , verkrijgt hij daarmee een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het publiceren van de website op internet. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de Zeeman Reclamegroep niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten kunnen in overleg met de Zeeman Reclamegroep afgekocht worden. Op verzoek zal de Zeeman Reclamegroep hiervoor een offerte opstellen.
 5. de Zeeman Reclamegroep behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging onderhoudsovereenkomst

 1. Indien een onderhoudsovereenkomst is afgesloten kunnen beide partijen ten alle tijden de onderhoudsovereenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. de Zeeman Reclamegroep is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
  op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • b. na het sluiten van de overeenkomst de Zeeman Reclamegroep ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is de Zeeman Reclamegroep bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Zeeman Reclamegroep op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Zeeman Reclamegroep de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. De Zeeman Reclamegroep behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. De inhoud van de website die je plaatst moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving.
 6. Hacking-activiteiten of andere inbreuk op de servers van de Zeeman Reclamegroep voorkomt.
 7. Het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail (spammen) voorkomt.
 8. De Zeeman Reclamegroep is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de Zeeman Reclamegroep .
 2. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan de Zeeman Reclamegroep worden klachten niet gegrond verklaard.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal de Zeeman Reclamegroep de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Zeeman Reclamegroep slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Zeeman Reclamegroep, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien de opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de Zeeman Reclamegroep gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden te factureren.
 6. Indien de Zeeman Reclamegroep met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de Zeeman Reclamegroep niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. De Zeeman Reclamegroep mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de Zeeman Reclamegroep kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.
 7. De door de Zeeman Reclamegroep gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 13. Betaling

 1. Abonnementen op de Zeeman Reclamegroep Diensten dienen – ongeacht het type abonnement – twaalf (12) maanden vooruit te worden betaald. Vooruitbetaalde bedragen worden niet gerestitueerd tenzij uitdrukkelijk elders vermeld in deze Algemene Voorwaarden.
 2. De verschuldigde vergoedingen worden voldaan via een bankincasso of door middel van een creditcardbetaling.
 3. Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.2 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag.
 4. geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de Zeeman Reclamegroep en de
  verplichtingen van de opdrachtgever jegens de Zeeman Reclamegroep onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14. Incassokosten

de Zeeman Reclamegroep behoudt zich het recht voor claims over te dragen aan een derde partij. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van €50,00, tenzij de Zeeman Reclamegroep aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn. de Zeeman Reclamegroep kan tevens naar eigen keuze onmiddellijk de Overeenkomst nietig verklaren en het domein van de Klant verwijderen of de Account sluiten / domein weer vrij te geven als gevolg van te late betaling.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien de Zeeman Reclamegroep aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 2. Bij aanpassing of verandering van geleverde producten door anderen dan de Zeeman Reclamegroep vervalt alle aansprakelijkheid.
 3. De aansprakelijkheid van de Zeeman Reclamegroep, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Zeeman Reclamegroep beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. afwijking van hetgeen hierboven in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Zeeman Reclamegroep of haar ondergeschikten.
 7. de Zeeman Reclamegroep is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart de Zeeman Reclamegroep voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan de Zeeman Reclamegroep informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Zeeman Reclamegroep geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Zeeman Reclamegroep niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. de Zeeman Reclamegroep heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Zeeman Reclamegroep haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Zeeman Reclamegroep opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Zeeman Reclamegroep niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien de Zeeman Reclamegroep bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van de Zeeman Reclamegroep is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de Zeeman Reclamegroep het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen de Zeeman Reclamegroep en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn opgesteld naar een model van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. Deze versie is herkenbaar aan het versie nummer van de voorwaarden hetwelk tevens vermeld is op offertes,
  overeenkomsten en opdrachtbevestigingen.
 3. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op de website van de Zeeman Reclamegroep (http://www.zrgbv.nl)

Artikel 21. Technische toelichting

Dataverkeer is in principe onbeperkt. Maar het verkeer dient wel redelijk te zijn en niet het verkeer van andere klanten te verstoren (op basis van Fair Use Policy). Als het verkeer van een Klant het verkeer van andere klanten verstoort, behoudt de Zeeman Reclamegroep zich het recht voor om de Account van de eerstgenoemde Klant te beperken / af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en / of een afzonderlijk tarief voor het verkeer in rekening te brengen. de Zeeman Reclamegroep behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of verkeer wel of niet excessief is. Indien een Account wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de abonnementsgelden die vooruit zijn betaald.de Zeeman Reclamegroep is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade als gevolg van een ontzegging of beperking.
de Zeeman Reclamegroep verzorgt in opdracht van de Klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de Klant. Daarom treedt de Zeeman Reclamegroep alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat zijn contactgegevens door de SIDN op haar website www.sidn.nl worden gepubliceerd. de Zeeman Reclamegroep kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de Klant en de Zeeman Reclamegroep aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. De Klant is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de Zeeman Reclamegroep middels een gerechtelijk bevel verplicht is een door de Klant vastgelegde domeinnaam te verwijderen, wijzigen of aan te passen. De Klant is zich er tevens van bewust dat indien de Zeeman Reclamegroep wordt aangeklaagd of als er de dreiging is van een rechtszaak in verband met een domeinnaam van de Klant, de Zeeman Reclamegroep zich tot de Klant kan wenden om schadeloos te worden gesteld en gevrijwaard te worden. In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. de Zeeman Reclamegroep zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien de Zeeman Reclamegroep verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.
Met betrekking tot domeinregistratie komt de Klant overeen dat hij/zij: (1) recente, complete en accurate informatie van zichzelf verstrekt die nodig is voor het registratieproces en (2) deze informatie beheert en bijhoudt, zodat deze recent, compleet en accuraat blijft. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om informatie m.b.t. adreswijzigingen aan de Zeeman Reclamegroep door te geven (via zijn persoonlijke online supportpagina).
De Klant verklaart bij completering en inschrijving van de Domeinnaam Registratie Overeenkomst dat de verklaringen in deze aanvraag de waarheid zijn en dat de registratie van de domeinnaam voor zover de Klant ervan bewust is, niet in conflict is met, of in strijd is met de rechten van derden. De Klant verklaart ook dat de domeinnaam niet geregistreerd wordt voor een of meer onwettige doeleinden.
De Klant accepteert dat met de registratie van een domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van verstrekkende instantie die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen. Als de Klant niet voldoet aan de richtlijnen van het betreffende domein, is de Zeeman Reclamegroep gerechtigd het domein van de Klant te verwijderen zonder dat de Zeeman Reclamegroep aansprakelijk worden gehouden en zonder dat de Klant recht heeft op restitutie op domeintarieven of registratiekosten die vooruit zijn betaald.
De Zeeman Reclamegroep verleent voor toegang tot het Systeem en het internet aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Systeem voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken. de Zeeman Reclamegroep biedt de Klant de mogelijkheid een Homepage te openen en stelt hiertoe 250 MB schrijfruimte beschikbaar.
Het is klanten zonder voorafgaande toestemming van de Zeeman Reclamegroep niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de server op te slaan die gratis mogen worden gedownload of opgevraagd. Het doel is om niet te functioneren als een externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als zip, mp3, jpg, etc. maar als een presentatie/verkoopruimte voor bedrijven en privé-personen.
Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers van de Zeeman Reclamegroep .nl, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinks beelden of dergelijk materiaal betreft. Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op de servers van de Zeeman Reclamegroep op te slaan. Het is het besluit van de Zeeman Reclamegroepen van de Zeeman Reclamegroep alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en zij behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de Klant geen claim bij de Zeeman Reclamegroep neerleggen met betrekking tot de beslissing.

Artikel 22. Internet Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van domeinregistratie en hosting in de breedste zin van het woord zoals de Zeeman Reclamegroep deze aanbiedt op het internet.
 2. Beide partijen verplichten zich wederzijds om zich aan de gemaakte afspraken te houden zoals vastgelegd in deze voorwaarden.
 3. De Zeeman Reclamegroep heeft het recht, zonder vooraankondiging, updates op de server(s) uit te (laten) voeren die de Zeeman Reclamegroep noodzakelijk acht voor een optimale werking van de server.
 4. De Zeeman Reclamegroep gebruikt E-mail voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om ten allen tijde een actief emailadres te hebben en de Zeeman Reclamegroep hiervan op de hoogte te brengen, en E-mails gericht aan dit adres regelmatig, maar binnen maximaal 7 dagen, te lezen.
 5. De Zeeman Reclamegroep stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. De cliënt verklaart de Zeeman Reclamegroep nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 6. Het onderhoud aan de website wordt uitgevoerd op het kantoor van de Zeeman Reclamegroep, tenzij fysieke aanwezigheid bij de cliënt noodzakelijk is indien de Zeeman Reclamegroep daar aanleiding toe ziet.
 7. Indien dataverkeer per maand wordt overschreden en/of meer ruimte op de harde schijf van de server wordt gebruikt door de cliënt, dan zal op basis van het Fair-Use-Policy worden afgerekend. De cliënt zal hiervan in kennis worden gesteld middels de eerstvolgende factuur.
 8. De dienstverlening bestaat uit het hosten van de website op de servers van de Zeeman Reclamegroep en het onderhouden van de inhoud van de websites die gratis worden uitgevoerd, mits de werkzaamheden maximaal 15 minuten in beslag nemen (zulks ter beoordeling van de Zeeman Reclamegroep) met een maximum van 1 uur op jaarbasis. Het overige meerwerk zal worden uitgevoerd op basis van nacalculatie.
 9. Het technisch beheer vindt plaats vanuit het kantoor van de Zeeman Reclamegroep op werkdagen (maandag t/m vrijdag) tijdens kantooruren van 8:30 tot 17:00 uur.
 10. De maximale responstijd bij een storing is binnen één (1) werkdag door de contactpersoon of een adequate vervanger. Onder responstijd wordt verstaan de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip dat de storing bij de Zeeman Reclamegroep telefonisch is gemeld en het tijdstip waarop de Zeeman Reclamegroep op afstand of ter plaatse een begin maakt met de (herstel)werkzaamheden.
 11. Storingen dienen, bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium en tijdens kantooruren, uitsluitend telefonisch gemeld te worden door de aangewezen contactpersoon of diens vervanger aan de Zeeman Reclamegroep. Het telefoonnummer dat hiervoor kan worden gebruikt (0223) 52 30 06.
 12. In het geval van wanbetaling, wangedrag, oneigenlijk gebruik of contractbreuk heeft de Zeeman Reclamegroep het recht de geleverde diensten uit te schakelen zonder schadeloosstelling. In het geval van een betalingsachterstand schakelt  de Zeeman Reclamegroep een incassobureau in waarvan de kosten geheel op de cliënt verhaald zullen worden.
 13. De producten en diensten van de Zeeman Reclamegroep mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. De Zeeman Reclamegroep neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de website van de cliënt. De cliënt zal de aangeboden diensten niet gebruiken in verband met het sturen van ongevraagde commerciële e-mail (spam). De cliënt zal geen materiaal naar de servers uploaden waarvan hij niet de rechten bezit. De inhoud en strekking van het materiaal op de servers mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of onwettelijk zijn; zulks ter beoordeling van de Zeeman Reclamegroep.
 14. De Zeeman Reclamegroep houdt de cliënt verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van domeinregistratievoorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend het handelen in strijd met de geldende reglementen van het register, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.
 15. De Zeeman Reclamegroep kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele complicaties bij het verhuizen van een domeinnaam zelfs als dit ervoor zorgt dat de domeinnaam niet voor de cliënt verhuisd kan worden of verloren gaat. Bij eventuele foutieve verhuizingen zullen de daaruit voorvloeiende kosten bij de cliënt in rekeningen gebracht worden.
 16. De Zeeman Reclamegroep houdt de cliënt verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van hostingvoorzieningen zoals de Zeeman Reclamegroep deze aanbiedt op het internet.
 17. Het gebruik van scripts en andere programmatuur op de servers van de Zeeman Reclamegroep is toegestaan mits dit vooraf is aangevraagd bij de Zeeman Reclamegroep en zolang dit het functioneren van de servers niet in gevaar brengt.
 18. De Zeeman Reclamegroep kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan hard- en software en verlies van data.
 19. De Zeeman Reclamegroep draagt geen verantwoording voor verlies van de inhoud van de website en de eventueel daarbij behorende bestanden en kan niet aansprakelijk worden gesteld van verlies van data.  De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een (dagelijkse) back-up van de benodigde bestanden.
 20. De cliënt gaat deze overeenkomst met de Zeeman Reclamegroep aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend per 12 maanden verlengd.
 21. Tarieven voor de diensten en producten zullen jaarlijks worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 22. De Zeeman Reclamegroep behoudt zich het recht voor boetes en administratieve kosten op te leggen aan de cliënt ten gevolge van het handelen in strijd met de voorwaarden: zoals bijvoorbeeld het niet incasseerbaar zijn van een vordering, het doen van onterechte storingsmeldingen etcetera.
 23. De Zeeman Reclamegroep heeft het recht om eenzijdig de overeenkomst te beëindigen in het geval dat de cliënt een niet naar behoren functionerende website, als gevolg van een update of upgrade van de server, operationeel wil hebben. De Zeeman Reclamegroep kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende kosten.
 24. Alle gevolgen en schades ten gevolge van onachtzaam, dan wel oneigenlijk gebruikt zijn ten bate van de cliënt.
 25. Alle omschrijvingen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
 26. Deze voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse Wet geïnterpreteerd worden. Mochten een of meer punten uit deze overeenkomst in strijd zijn met de wet, dan blijven de andere punten onverminderd geldig.